Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2008

Εγκατάστασης γραμμής ηλεκτροδότησης
από τον Οικισμό του Ελευθεροχωρίου προς το οροπέδιο της Νευρόπολης

Οι φίλοι του Καλλίδρομου Όρους
Για την προστασία του περιβάλλοντος και
της πολιτιστικής κληρονομιάς του Καλλίδρομου
Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική


ΠΡΟΣ: Κο Δ/ντή Δασών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Κα Δ/ντρια Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλά-
δας

21 Αυγούστου 2008

Αξιότιμη Κυρία και Κύριε Δ/ντά

Πληροφορηθήκαμε άτι προωθείται έργο εγκατάστασης γραμμής ηλε-
κτροδότησης από τον οικισμό Ελευθεροχωρίου προς το οροπέδιο της
Νευρόπολης και την ορεινή λίμνη Καλλιδρόμου
. Οι (ανεπιβεβαίωτες)
πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να αφορά στην ηλεκτροδότηση
κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

Επισημαίνουμε ότι η διέλευση γραμμής ηλεκτροδότησης μέσα από το
δάσος της περιοχής συνιστά μία σημαντική απειλή (κίνδυνος πυρκαγιάς
κ.λπ.), η οποία πρέπει να αποφευχθεί λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις
τεράστιες καταστροφές από δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών
και ιδίως του 2007.

Λόγω μάλιστα της ένταξης του Καλλίδρομου στο ευρωπαϊκό οικολο-
γικό δίκτυο «ΝΑΤURΑ 20ΟΟ» (ΦΥΣΗ 2000), η περιοχή απολαμβάνει
αυξημένης προστασίας βάσει της Κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας
(αποφυγή της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων, αυστηρός έλεγχος
των προτεινόμενων έργων, υπαγωγή σε αυστηρότερο καθεστώς περι-
βαλλοντικής αδειοδότησης - έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων
και δραστηριοτήτων κ.λπ.).

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε όπως διενεργήσετε έλεγχο σχετικά
με την ύπαρξη όλων των απαιτούμενων μελετών και αδειών πριν την
έναρξη του έργου (περιβαλλοντική και δασική νομοθεσία κ.ά.) καθώς
και να εξετάσετε αφενός τη σκοπιμότητα του έργου δεδομένης της
ευαισθησίας του περιβάλλοντος στην περιοχή και αφετέρου τις εναλ-
λακτικές λύσεις (υπόγεια διέλευση αγωγού τροφοδοσίας ή χρήση συ-
στήματος παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια εφόσον αφορά
σε ηλεκτροδότηση κεραίας). Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και τη
σχετική ενημέρωση μας.

Με τιμή
Σύλλογος των Απανταχού Παλαιοχωριτών
Εταιρεία «Οι φίλοι του Καλλίδρομου Όρους»