Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Υποβολή πρότασης LIFE+ Nature 2011 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Λαμία 23-6-2011
Αρ. Πρωτ:39270/388

Προς:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

ΘΕΜΑ:«Εισήγηση για έγκριση συνεργασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για την υποβολή πρότασης LIFE+ Nature 2011 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο: Διατήρηση δασών και [...]δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 της Στερεάς Ελλάδας «Εθνικός Δρυμός Οίτης» (GR2440004) και «Όρος Καλλίδρομο» (GR2440006)».

Σας κοινοποιούμε πρόταση της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης που αφορά συνεργασία της εν λόγω εταιρείας με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για υποβολή πρότασης LIFE+ Nature 2011 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο:
“Διατήρηση δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 της Στερεάς Ελλάδας «Εθνικός Δρυμός Οίτης» (GR2440004) και «Όρος Καλλίδρομο» (GR2440006)”.
Διάρκεια έργου: 48–60 μήνες.
Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης του έργου: Ιούνιος 2012
Προϋπολογισμός έργου:1.500.000 ΕΥΡΩ
Αιτούμενη Χρηματοδότηση από την Ε.Ε.:1.125.000 ΕΥΡΩ (75 %)
Εθνική Συγχρηματοδότηση:375.000 ΕΥΡΩ (25 %).

Συνεργαζόμενοι Φορείς θα είναι:
• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
• Τοπικοί Δήμοι
• Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης
• Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
• Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ).

Οι δράσεις του προγράμματος αφορούν:
• Τη μελέτη και προστασία οικότοπων και ειδών προτεραιότητας
• Τη φύλαξη και εποπτεία της περιοχής-Πυροπροστασία
• Την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
για τους ορεινούς όγκους Οίτης και Καλλιδρόμου.

Η δαπάνη συμμετοχής της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα είναι της τάξεως των 100.000€ για το σύνολο της διάρκειας του έργου (5 έτη).

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναμένεται να έχει ανταποδοτικά οφέλη από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα, που θα είναι μεγαλύτερα της δαπάνης που θα καταβάλλει.

Κατόπιν των ανωτέρω ,
ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

1.Την έγκριση συνεργασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για την υποβολή πρότασης LIFE+ Nature 2011 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο: Διατήρηση δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 της Στερεάς Ελλάδας «Εθνικός Δρυμός Οίτης» (GR2440004) και «Όρος Καλλίδρομο» (GR2440006).

2.Την έγκριση δαπάνης συμμετοχής , ύψους 100.000€.


Ο
Αντιπεριφερειάρχης

Μπέτσιος Νικόλαος