Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2007

WWF: Παράνομες δραστηριότητες στο όρος Καλλίδρομο, Ν. Φθιώτιδας

Προς:
κ. Στ. Καλογιάννη, Υφυπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
κ. Αθανάσιο Σκορδά, Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
κ. Γιάννη Βουρνά, Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
κ. Γιώργο Ντούρο, Δ/ντή Αισθητικών Δασών, Εθνικών Δρυμών & Θήρας, Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2007
Αρ. πρωτ. 16/2007

Θέμα: Παράνομες δραστηριότητες στο όρος Καλλίδρομο, Ν. Φθιώτιδας

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη έργων που επιφυ-λάσσουν αρνητικές επιπτώσεις στα σημαντικά οικοσυστήματα του Καλλιδρόμου.
Όπως καταγγέλθηκε στο WWF Ελλάς, πρόσφατα ξεκίνησε με ταχείς ρυθμούς η προώθηση δύο έργων ορεινής οδοποιίας, τα οποία απειλούν να διαταράξουν την ισορροπία της περιοχής και να υποβαθμίσουν τη φύση και το τοπίο του Καλλιδρόμου. Ήδη εκτελούνται εργασίες διαπλάτυνσης, με σκοπό την ασφαλτόστρωση του χωματό¬δρομου «Ξυλικοί –Μενδενίτσα». Ο χωματόδρομος έχει μήκος περίπου 7,5 χλμ., φθάνει μέχρι το υψόμετρο των 750 -800 μ., αρχικά εντός δάσους μεσο-γειακής μακίας και στη συνέχεια κεφαλλη¬νιακής ελάτης, αποτελεί δε το ανατολικό όριο της περιο-χής που τελεί υπό το προστατευτικό καθεστώς της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, καθώς έχει ε-νταχθεί στον εθνικό κατάλογο του δικτύου «Natura». Ο χωματόδρομος αυτός είχε λογικές διαστά¬σεις, ήταν αρμονικά ενταγμένος στο περιβάλλον και το τοπίο της περιοχής και μέχρι σήμερα εξυ-πηρετούσε ικανοποιητικά τη μικρή κίνηση. Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, το οδόστρωμα θα έχει πλάτος έως 6,50 μ., έρεισμα έως 0,75 μ. και τριγωνική τάφρο πλάτους 1,15 μ. (!) Άξια προσοχής είναι τα εξής: (α) ο δρόμος χαρακτη¬ρίσθηκε (καταχρηστικά) ως «επαρχιακή οδός» και με αυτό το χαρακτηρισμό προωθεί¬ται η διαπλάτυνση και στη συνέχεια ασφαλτό¬στρωσή του, (β) αποσιωπάται το γεγονός πως οι παρεμβάσεις για την κατασκευή του έργου γίνονται εντός της πε-ριοχής του Δικτύου «Natura 2000» αφού ο δρόμος αποτελεί το ανατολικό όριο αυτής∙ αντιθέτως, στους περιβαλλοντικούς όρους του έργο σημειώνεται ανακριβώς ότι «το έργο βρίσκεται πλησίον των ορίων» της περιοχής. Το έργο έχει ενταχθεί στον άξονα 3, μέτρο 1 του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλά-δας με κωδ. στο Ο.Π.Σ. 100184, προϋπολογισμό έργου (δημόσια δαπάνη σε €): 3.165.000,00 (!) και προωθείται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Φθιώτιδας.

H ίδια υπηρεσία προγραμματίζει το έργο «Βελτίωση κατά τμήματα δρόμου Ελευθεροχωρίου -Μενδενίτσας». Ο δασικός δρόμος Ελευθεροχωρίου -Μενδενίτσας είναι ο κεντρικός οδικός άξονας του ορεινού όγκου. Διέρχεται από θεαματικά τοπία και περιοχές μεγάλης οικολογικής αξίας. Βρί-σκεται εντός (α) της περιοχής του Δικτύου «Natura 2000» διασχίζοντας οικοτόπους προτεραιότη-τας και (β) περιοχής, η οποία έχει προταθεί για άμεση κήρυξη ως «Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλ-λους», με κωδικό «Όρος Καλλίδρομο -ΑΤ2011000». Ο δρόμος ανέρχεται σε υψόμετρο περίπου 1.200 μ., έχει καθαρά δασικό χαρακτήρα, καθ’ όσον διασχίζει το δάσος κεφαλληνιακής ελάτης και μαύρης πεύκης, χρησιμοποι¬είται από τους εργαζόμενους στο δάσος και τους επισκέπτες και εξυ-πηρετεί μέχρι τώρα ικανοποιητικά και χωρίς προβλήματα την κίνηση που δέχεται. Το προωθούμε-νο τμήμα «Ελευθεροχώρι -ορεινή λίμνη Καλλιδρόμου» ανέρχεται σε υψόμετρο τουλάχιστον 1.000 μ., έχει μήκος 4.200 μ., προγραμματίζεται δε η διαπλάτυνση του οδοστρώματος κατά 1,5 μ., παρ’ ότι το υφιστάμενο πλάτος του είναι παραπάνω από ικανοποιητικό. Επισημαίνεται ότι ο δρόμος έχει χαρακτηρισθεί, καταχρηστικά, ως «αγροτική οδός», παρ’ ότι, όπως προαναφέρθηκε, έχει καθαρά δασικό χαρακτήρα, από χωρικής και λειτουργικής απόψεως.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι οικισμοί του Καλλιδρόμου συνδέονται με ασφαλτόδρο¬μους με το εθνικό οδικό δίκτυο (παλαιά και νέα εθνική οδό Αθηνών –Λαμίας). Η επικοινωνία μεταξύ των οικισμών της βόρειας και της νότιας πλευράς του βουνού εξυπηρετείται από δύο ασφαλτοστρωμένους δρόμους και πλήθος χωματόδρομων. Συγκεκριμένα, ο ένας ασφαλτόδρομος (μεγάλου πλάτους) συνδέει τη νέα με την παλαιά εθνική οδό από την περιοχή των Θερμοπυλών προς την περιοχή του Μπράλου (στη δυτική πλευρά του Καλλιδρόμου) και ο άλλος από την περιοχή Αγ. Σεραφείμ μέσω Κόμνηνας και Μοδίου μέχρι την περιοχή δυτικά της Κάτω Τιθορέας (στην ανατολική πλευρά). Οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες στην περιοχή εξυπηρετούνται από τους πολλούς υφιστάμενους χωματόδρομους. Επομένως, δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη για διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση χωματόδρομων και μάλιστα εντός της προστατευόμενης περιοχής.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συνεχιζόμενης επιστημονικής έρευνας που διεξάγει στην περιο-χή η δραστήρια τοπική περιβαλλοντική οργάνωση «Οι Φίλοι του Καλλιδρόμου Όρους», η περιοχή χρήζει άμεσης προστασίας καθώς φιλοξενεί σημαντικούς δασικούς βιοτόπους, πολλά σπάνια και ενδημικά είδη χλωρίδας και πανίδας και εξαιρετικής ομορφιάς τοπία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας παρακαλούμε θερμά όπως μας ενημερώσετε για τις θέσεις σας σχετικά με τις καταγγελόμενες αρνητικές εξελίξεις. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποια-δήποτε συνεργασία και διευκρίνηση.

Με εκτίμηση,


Θεοδότα Νάντσου
Υπεύθυνη πολιτικής

Δεν υπάρχουν σχόλια: